Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti MAMI TN s.r.o., so sídlom Žilinská 533/2, 914 01 Trenčianska Teplá, Slovensko IČ : 46 285 539, zápis v OR – Okresný sud Trenčín, č. vložky 24864/R, pre predaj tovaru cez www.detske-wc.sk

I. Úvod

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú vydané s ohľadom na ustanovenia príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode medzi MAMI TN s.r.o. a kupujúcim. Predpokladom ich aplikácie je výslovné neodmietnutie použitie Prostriedkov komunikácie na diaľku. "Prostriedky komunikácie na diaľku" sa pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie najmä elektronická pošta, faxový prístroj, verejná komunikačná sieť, napríklad internet; teda prostriedky umožňujúce uzavrieť zmluvu bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán. Obchodovanie sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky

Vyhlásenie spoločnosti MAMI TN s.r.o. k ochrane osobných údajov: MAMI TN s.r.o. spracováva osobné údaje osôb zaregistrovaných prostredníctvom
www.detske-wc.sk, ako aj všetky údaje získané z dotazníkov, ankiet a to po dobu neurčitú, do odvolania súhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytujúcej informácie berú na vedomie, že svoj súhlas môžu kedykoľvek písomne odvolať a MAMI TN s.r.o. údaje zlikviduje.

Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing). Súhlas Kupujúci udeľuje na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho mamitnsro@gmail.com alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese Predávajúceho. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Elektronická forma poskytnutého súhlasu nie je písomnou formou v zmysle § 7 ods. 2 z. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V prípade, že predávajúcemu podľa zákona o odpadoch vzniká povinnosť uvádzať sumu nákladov spojených so zabezpečením spätného odberu, spracovanie, zneškodnenie a zhodnotenie elektrozariadení, bude táto suma kupujúcemu účtovaná na predajnom doklade.

II. Nákupný poriadok

A. Platobné podmienky

1. Všetky ceny na www.detske-wc.sk sú uvádzané bez DPH a sú platné iba pri objednaní tovaru prostredníctvom tohto elektronického obchodu.

2. Platbu možno vykonať týmito spôsobmi:

Dobierkou
Platba prebieha v hotovosti naproti vydanie tovaru a daňového dokladu dopravcom.

Hotovosti
Platba prebieha v hotovosti naproti vydanie tovaru a daňového dokladu pri osobnom odbere tovaru na predajni.

Bankovým prevodom, Zloženkou, Faktúrou
Požadovaný typ platby prebieha na základe žiadosti zákazníka v poznámke objednávky. Následne obchodný personál www.detske-wc.sk kontaktuje zákazníka a dohodne s ním detailami konkrétnej platby. Tovar a daňový doklad je zákazníkovi odovzdaný na základe uhradenej platby.

B. Objednávka tovaru

Objednávku tovaru vytvoríte buď vložením tovaru do košíka alebo vyplnením objednávacieho formulára. Ďalej postupujete podľa inštrukcií generovaných systémom. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.detske-wc.sk sú považované za záväzné. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy. Ihneď po obdržaní Vašej objednávky Vám e-mailom bude odoslané jej potvrdenie. Kúpna zmluva vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

C. Zrušenie objednávky tovaru

Objednávku môže zákazník zrušiť bez udania dôvodov do okamihu jej expedície a to písomne na e-mail mamitnsro@gmail.com. Po uplynutí tejto doby už nie je možné objednávku zrušiť. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípadoch, že sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, ďalej potom v prípade, že sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, budeme Vás ihneď kontaktovať za účelom dohody o ďalšom postupe.

Predávajúci je oprávnený objednávku odmietnuť v prípade, že:

  • Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva
  • Tovar je dlhodobo nedostupné
  • Omylom alebo technickou chybou bola prijatá objednávka s nesprávnou cenou tovaru

D. Dodanie objednaného tovaru

Tovar je Vám dodaný na základe Vášho výberu spôsobu dodania tovaru určeného v objednávke. Tovar Vám bude zaslaný Slovenskou Poštou, a.s. poisteným poštovným na dobierku.

E. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpiť od kúpnej zmluvy je možné do 14 dní od prevzatia plnenia (rozumie sa "prevzatie tovaru") bez udania dôvodu. Odporúčame Vám odstúpiť od kúpnej zmluvy písomne. Tovar prosím zašlite i s vyplneným formulárom bežnou poštou ako doporučená zásielka na adresu: MAMI TN s.r.o., Žilinská 533/2, 914 01 Trenčianska Teplá, Slovensko

Tento spôsob odstúpenia od zmluvy je upravený Občianskym zákonníkom pre prípady, keď bola kúpna zmluva uzatvorená s použitím prostriedkov "komunikácie na diaľku", čo je základný princíp obchodu www.detske-wc.sk. Výnimku tvoria najmä dodávky tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu a tiež audio a video nahrávky a počítačové programy, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal.

Prosíme Vás o vrátení tovaru v pôvodnom originálnom balení, vrátane obalu tovaru. V prípade vrátenia poškodeného alebo nekompletného tovaru, Vám bude vrátená kúpna cena znížená o adekvátne časť. Upozorňujeme, že v súlade s ustanovením § 53 ods 10 Občianskeho zákonníka má dodávateľ nárok na úhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Vzhľadom na charakter predávaného tovaru je nutné takto vrátený tovar dezinfikovať a dôkladne vyčistiť, za čo je účtované 40€ bez DPH. Táto suma však nie je konečná, jej výška je vždy individuálna a závisí od stavu tovaru, či bol a prípadne v akom stave vrátený aj pôvodný obal, dokumentácie a príslušenstvo.

III. Reklamačný poriadok

A. Záručné podmienky

Spoločnosť MAMI TN s.r.o. (Ďalej len predajca) poskytuje koncovému zákazníkovi záruku na tovar v rozsahu všeobecne platných predpisov. Záručná lehota začína plynúť dňom predaja a pre jednotlivé skupiny výrobkov je 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie vecí, neodborné použitie, mechanické poškodenie alebo opotrebovanie, živelnou pohromu alebo iný vonkajší vplyv.

B. Vybavenie reklamácie

Reklamáciu je možné uplatniť v reklamačnom stredisku predajcu na adrese Žilinská 533/2, 914 01 Trenčianska Teplá, Slovensko e-mail: mamitnsro@gmail.com.
Pre uplatnenie reklamácie je nutné preukázať nákup daného konkrétneho reklamovaného kusu výrobku u predajcu napr. nákupným dokladom, dodacím listom, záručným listom a pod, alebo iným spôsobom, z ktorého bude zrejmé dátum nákupu výrobku, identifikácia predávajúceho a identifikácia konkrétneho druhu výrobku. Ak budete tovar zasielať, prosíme Vás o stručný opis predmetu reklamácie písomnou formou a zabalenie tovaru do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.
Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú chybu. Reklamácie zaslané na dobierku nepreberáme.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek nároky, zodpovednosti či povinnosti z titulu omeškania so splnením alebo z titulu opomenutia splnenie vylučujú neovplyvniteľné okolnosti, ktoré znemožnili plnenie včas, riadne alebo úplne (aj keď sa týka tretích osôb ako subdodávateľov) a ak nemožno predpokladať, že by prekážku v plnení povinnosti vzniknutú pôsobením neovplyvniteľných okolností bolo možné odvrátiť alebo prekonať, alebo, že by bolo možno neprekonateľnou okolnosť v čase vzniku záväzku predvídať. Predávajúci v takýchto prípadoch nezodpovedá za prípadne vzniknutú škodu.

2. Neovlivnitelnými okolnosťami sa pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie požiare, vojny, občianske nepokoje, štrajky, havárie, povodne, záplavy, poveternostné vplyvy a iné prírodné katastrofy (napr. búrky, zemetrasenia, apod), opatrenia štátnych orgánov (všeobecne záväzné právne predpisy ) a ďalšie podobné udalosti či skutočnosti, ktoré majú vplyv na schopnosť plnenia povinností a ktoré sa vymykajú kontrole a vplyvu dotknutých subjektov alebo ktoré bránia z iných objektívnych dôvodov realizáciu plnenia.

3. Schválené zmeny a doplnenia týchto Všeobecných obchodných podmienok budú zapracované do vydania nových, aktualizovaných Všeobecných obchodných podmienok, ktoré dňom vydanie ruší platnosť predchádzajúceho znenie Všeobecných obchodných podmienok.

4. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok je v ich texte uvedený Nákupný poriadok a Reklamačný poriadok.

5. V prípade, že sa jedno alebo viac ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok ukáže ako neplatné alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zostávajú ostatné ustanovenia nedotknuté a naďalej platné. MAMI TN s.r.o. i kupujúci súhlasí s tým, že takéto neplatné ustanovenia budú nahradené ustanoveniami platnými, a to tak, aby sa tieto nové ustanovenia, čo najviac blížila zmysle a účelu nahradených ustanovení.

6. Ak v týchto Všeobecných obchodných podmienkach nie je ustanovené inak, predpokladá sa, že zmeny a doplnky týchto Všeobecných obchodných podmienok boli klientovi oznámené dňom ich umiestnenie na stránkach www.detske-wc.sk

7. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.8.2011.

Vytlačiť